Reklamačný poriadok

Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) - pre kupujúceho, ktorým je
spotrebiteľ

7.3.1. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš
ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám
túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 0907 645 705 alebo e-mailom na
info@susene-ovocie.sk. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste
povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na
neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v
neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.
7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu
7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do
uplynutia záručnej doby.
7.3.3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením.
Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením,
mechanickým poškodením, používaním alebo skladovaním Tovaru v nevhodných podmienkach
a pod.
7.3.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli
pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola
poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

7.4. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie) - pre kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ

7.4.1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa
čl. 7. 2, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar
reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných
údajoch. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý
tvorí prílohu č. 1 Podmienok.
7.4.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru
a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe
vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v
bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.
7.4.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom
preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
7.4.4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu
s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete
reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované
dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej
reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného
podania.
7.4.5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, budeme
považovať Vaše podanie za neopodstatnené.
7.5. Vybavenie reklamácie - pre kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ
7.5.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode
7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.
7.5.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených
prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie
ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte
právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
7.5.3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V
prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za
nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.
7.5.4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne
odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

7.5.5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti
Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
7.5.6. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to
nespôsobí závažné ťažkosti.
7.5.7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne
užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť.
Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
7.5.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.
7.5.9. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru,
vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru)
alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

7.6. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl.
Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
7.7. Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:
a. počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe
odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme
vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným
posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám
poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
b. po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie
uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu
uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní
Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú
reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.8. Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si
podmienky reklamácie Tovaru.
7.9. Vady tovaru, nároky z vád tovaru, ak je kupujúcim podnikateľ:
Pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom neplatia ustanovenia bodu 7.1 až 7.8 týchto Podmienok. Nároky
z vád tovaru, ak je kupujúcim podnikateľ sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník a týmto ustanovením. Vašou povinnosťou je oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu
po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru , pričom ste ako kupujúci
podnikateľ povinný preukázať zodpovednosť predávajúceho.

Reklamačný formulár na stiahnutie je TU.